Welke activiteiten ondersteunt de Stichting?

De Stichting ondersteunde de afgelopen jaren allerlei soorten projecten die efficiënter en veiliger betalingsverkeer dichterbij brengen. Denk daarbij aan bewustwordingscampagnes, onderzoeken, promotie-activiteiten, stimulansen voor de ontwikkeling van technische oplossingen of beloningen voor gewenst gedrag.

Hieronder is een aantal activiteiten beschreven en downloads van producten te vinden. Door de activiteiten werd een stevige impuls richting veilig en efficiënt betalen gegeven. Jaarverslagen van de Stichting vindt u hieronder. In 2018 heeft een formele evaluatie over de afgelopen jaren plaats. De resultaten van 13 jaar samenwerking zijn verwerkt in de film 'Mooi voor elkaar gebokst'.  

Een dergelijke evaluatie heeft ook plaats gevonden over de periode 2009-2012: 

Terugblik op het Vierjarenplan 2009-2012; verslag van de activiteiten

Evaluatie samenwerking banken/toonbankinstellingen 2009-2012

Evaluation of the cooperation between point-of-sale establishments and banks 2009-2012

 

Monitor Betalingsverkeer 2014-2018

In de Nadere Overeenkomst II (NOII) bij het Convenant Betalingsverkeer hebben partijen afgesproken de ontwikkeling op de gemaakte afspraken te monitoren. Hiervoor zijn 85 indicatoren uitgewerkt waarvan de ontwikkeling in de periode 2014-2018 in kaart wordt gebracht. Deze rapportage betreft de eindrapportage van de monitor. De indicatoren hebben betrekking op de thema's Efficiëntie, Veiligheid en Specifieke afspraken NOII
Download hier het rapport.

Kostenonderzoek betalingsverkeer 2017

In opdracht van de Stichting Bevorderen Efficiënt Betalen, in samenwerking met De Nederlandse Bank, de gezamenlijke toonbankinstellingen en de gezamenlijke banken heeft Panteia (voorheen EIM) onderzocht hoe het staat met de kosten van het betalingsverkeer voor winkeliers, horeca-ondernemers, ambulante handelaren en ondernemers met een tankstation.

Download hier het rapport

 
 
 
 

Werkplannen en jaarverslagen SBEB

VerSBEB werkt aan de hand van afspraken tussen banken en toonbankinstellingen. Voor de periode 2009-2012 was er een Vierjarenplan:

Versneld naar een nog efficiënter en veiliger betalingsverkeer

English version of our plan 2009-2012

We zijn nu bezig in de meerjarenperiode van samenwerking 2014-2018. Voor 2017 is een werkplan opgesteld:

Werkplan 2017

Jaarlijks worden jaarverslagen opgeleverd:

Verslag 2017

Verslag 2016

Verslag 2015

Verslag 2014

Verslag 2013

Verslag 2012

Verslag 2011

Verslag 2010

Verslag 2009

Verslag 2008

Een meer omvattende terugblik en evaluatie over de periode 2009-2012 zijn hiervoor op de site te vinden.

 

 

Kostenonderzoek online betalen 2016

In opdracht van de Stichting Bevorderen Efficiënt Betalen heeft Panteia onderzoek gedaan naar de markt van online betalingen, de factoren die deze bepalen en de omvang van deze kosten.

Het onderzoek laat zien dat de opbouw en hoogte van tarieven van aanbieders van betaalmethoden voor webwinkels sterk verschillen. Ook zijn er duidelijke verschillen in de kosten van de betaalmethoden zelf. Bij toonbankbetalingsverkeer (pinnen, contant, creditcard etc.) zijn ondernemers sterk gefocust op kosten. Bij webtransacties laten ondernemers zich vooral leiden door gemak en klantvoorkeur. In vergelijking met toonbankbetalingsverkeer is webbetalingsverkeer nog gering in omvang (6,5 miljard transacties versus 142 miljoen transacties en 136 miljard omzet versus 8,4 miljard), maar wel groeiend en ook aan belang winnend in offline-omgevingen.

Er zijn ongeveer 32.000 webwinkels met het zwaartepunt op internetverkopen en eens zoveel webshops van voornamelijk fysieke bedrijven. De meeste webwinkels zijn klein tot zeer klein (94%: 1 werkzame persoon). Voor het onderzoek zijn zes cases uitgewerkt met een duidelijke variatie in de omvang van de kosten.

Download hier het volledige onderzoek van Panteia.

Monitor Betalingsverkeer 2009-2012

In de Nadere Overeeenkomst (2009) spraken banken en de gezamenlijke toonbankinstellingen (detailhandel, horeca en benzinebranche) af om voor 1 september 2013 de ontwikkelingen op het gebied van betalingsverkeer in de periode 2009-2012 te evalueren. Als input daarvoor vroegen zij Panteia om de ontwikkelingen vier jaar lang te monitoren. Panteia rondde haar monitorrapport af in juli 2013. Het rapport gaat in op ontwikkelingen op het gebied van efficiëntie (gebruik en infrastructuur, transparantie, kosten en prikkels), betrouwbaarheid en veiligheid. Het rapport is hieronder te downloaden.

Eindrapport downloaden

Innovatie in betalingsverkeer voor toonbankinstellingen (Innopay 2014)

De Stichting Bevorderen Efficiënt Betalen (SBEB) onderkent dat de wereld niet stil staat. Naast ‘pinnen’ is er een toenemend aantal ‘innovatieve’ betaalmethoden in de markt, veelal mogelijk gemaakt door de snelle groei van het aantal smartphones. SBEB ziet het als haar taak ondernemers van toonbankinstellingen op de hoogte te houden van ontwikkelingen in het toonbankbetalingsverkeer. Zij heeft Innopay gevraagd om de stand van zaken in vogelvlucht te beschrijven en een scenarioprojectie naar de toekomst (2020) op te stellen.

De beschrijving en de scenarioprojectie zijn gebaseerd op informatie uit openbare bronnen en diverse projecten waarbij Innopay betrokken is. Dit document is niet de gezamenlijke visie van de Stichting of de visie van participerende partijen. Partijen die samenwerken in de Stichting hebben ieder hun eigen kijk op de ontwikkelingen en verwachtingen over de toekomst.We denken wel dat u door het rapport te lezen snel een kijk krijgt op wat er zoal speelt in betalingsverkeer en een beeld van de mogelijke richtingen die het op zou kunnen gaan.

Het rapport is hier te downloaden.

Cashmanagementsystemen: overzicht, ervaringen, handleiding

Pinnen maakte een enorme groei door de afgelopen jaren, maar voorlopig blijft er in de meeste bedrijven nog veel contant geld in omloop. Die bedrijven kunnen dat geld beveiligen door gebruik te maken van afroomboxen, afzuigsystemen en cashmanagementsystemen. Wat is er op dit gebied te koop, waar moet je op letten en wat zijn investeringen ongeveer? Dat staat in:

Rapport Van eenvoudige afroombox tot geavanceerde cashmanagementsystemen.

We hebben met steun van het ministerie van Veiligheid en Justitie een onderzoek kunnen uitvoeren naar het functioneren van geavanceerde cashmanagementsystemen in de praktijk. Bij 12 bedrijven is gevraagd wat de ervaringen zijn. Daarnaast namen 3 bedrijven deel aan een pilot zodat van dichtbij kon worden gekeken hoe het ging met de voorbereiding, de implementatie en gang van zaken na invoering. Hiervan is een verslag gemaakt:

Eindverslag Pilot Cashmanagementsystemen

En een handleiding voor collega-bedrijven die zelf een cashmanagementsysteem willen invoeren:

Handleiding Cashmanagement

Onderzoek Consumentenprikkels

CentERdata en Tilburg University hebben in 2012 gezamenlijk een onderzoek uitgevoerd in opdracht van SBEB naar interventies die consumenten op effectieve wijze kunnen aanzetten tot het kiezen voor pinbetalingen en minder voor contante betalingen. De onderzoekers zijn vrij gelaten in het selecteren van interventies; op geen enkele manier representeren de uitgevoerde experimenten interventies die SBEB of partijen samenwerkend in SBEB daadwerkelijk van plan waren of zijn om te implementeren. In die zin kan de studie als exploratief worden opgevat.

Het onderzoek biedt tal van interessante aanknopingspunten. Zo wijst het onderzoek uit dat er (nog) vele effectieve prikkels gegeven kunnen worden op verschillende manieren en op verschillende momenten. Het onderzoek kijkt naar allerlei signalen rondom het afrekenmoment (reken ik met mijn betaalpas af of betaal ik contant), signalen bij geldautomaten (hoeveel neem ik op), maar ook naar prikkels die daarvoor al van invloed kunnen zijn en die al in de thuissituatie spelen: neem ik mijn pas mee en/of mijn portemonnee, ga ik  contant geld opnemen, hoe vaak doe ik dat etc. 

De managementsamenvatting van het onderzoek is hier te downloaden. Geïnteresseerden kunnen achterliggende deelrapporten opvragen via het secretariaat van SBEB.

Dubbele Telecom voor de pinketen

De Stichting Bevorderen Efficiënt Betalen (SBEB) wil de beschikbaarheid van de pinbetaalketen verhogen. Een van de zwakste schakels van de keten is de telecomverbinding. De beschikbaarheid van een gecertificeerde verbinding voor pinnen is nu minimaal 99,6%.  Bij een betaalterminal die 10 uur per dag actief is op winkeldagen, is er dan een uitval van 12 uur per jaar. Nu acceptanten steeds afhankelijker worden van de goede werking van de pinketen kan het verstandig voor hen zijn om iets extra te investeren om die uitval van telecom – en dus uitval in de verkoop – fors te verminderen.

Een dubbel uitgevoerde telecomverbinding zorgt voor een hogere beschikbaarheid. Een aantal grote bedrijven beschikt daar al over. Maar voor een doorsnee ondernemer is er nog onvoldoende aanbod op de markt. De Stichting roept marktpartijen daarom op producten te ontwikkelen en aan haar bekend te maken. Op haar beurt zal de Stichting de producten onder de aandacht van ondernemers brengen. Zij doet dit onder andere via www.checkout.nl (voorheen www.pinnenplus.nl). Een eerste oproep is uitgegaan in 2011, een tweede in het voorjaar van 2012. Onderstaande stukken zijn gemaakt voor de tweede oproep, maar mogen ook in 2013 gebruikt worden door potentiële aanbieders. U treft aan: een brief, een toelichting bij de oproep en een inschrijfformulier. Inmiddels zijn de termijnen in de documenten verstreken, maar mocht u een goed voorstel hebben, dan houdt de Stichting zich ook na deze termijnen nog aanbevolen voor voorstellen. Als ze goedbevonden worden, vinden ze een plek op onze website pinnenplus.nl.

Brief tweede oproep

Toelichting

Vragenlijst

Naar een robuustere pinketen

Begin 2009 voerde McKinsey & Company in opdracht van de Stichting het project ‘Procesanalyse en –verbetering pinnen in Nederland’ uit. Aanleiding hiertoe was enerzijds de zorg van de Stichting over het achterblijven van de vraag naar breedbandpinnen bij ondernemers.  Anderzijds wilde de Stichting, gezien de grote te verwachten aantallen pininstallaties en de steeds groter wordende afhankelijkheid van elektronisch betalen, ertoe bijdragen dat de pinketen nog robuuster wordt. Het installeren van breedbandpinnen zou soepeler moeten verlopen en het pinverkeer moet zo min mogelijk verstoord worden.

Na afronding van het project was de algemene conclusie van McKinsey dat pinnen over het algemeen goed functioneert in Nederland, maar dat er een aantal knelpunten zijn, die opgelost zouden moeten worden. Partijen zijn daarmee - uiteraard - aan de slag gegaan.

Het rapport van McKinsey is nog steeds informatief voor wie meer wil weten over de pinketen. Het is hieronder te downloaden. Een ander product van het project is een voorlichtingsproduct voor grootwinkelbedrijven over pinmigraties met daarbij voorbeeld-SLA's.

In 2011 is een nieuw project opgepakt om de pinketen robuuster te maken. SBEB is een zoektocht gestart naar maatregelen die ondernemers zelf kunnen nemen om minder kwetsbaar te zijn voor pinstoringen. Er is gekeken wat grotere bedrijven op dit gebied al doen, welke problemen MKB-bedrijven tegenkomen en welke oplossingen marktpartijen zouden kunnen bieden. Dit leidde tot twee concrete producten: 

Minder uitval van de pinketen

Eindrapport Robuuste Pinketen

Handleiding pinmigraties voor grotere toonbankinstellingen en franchiseorganisaties

Voorbeeld Service Level Agreement

Bijlagen bij Service Level Agreement

 

Eindrapportages Taskforce minder cash in de supermarktbranche

In 2008 richtte het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel de 'Taskforce Minder Cash in de supermarkt' op. Om het aantal overvallen op supermarkten te verminderen zou de hoeveelheid cash in de winkels verminderd moeten worden. De Taskforce rondde haar werk eind 2013 af en schreef onderstaande eindrapportage.  

Download hier de Eindrapportage Taskforce

Eén van de manieren om contant geld terug te dringen en pinnen te stimuleren is het invoeren van kassa's waar alleen gepind kan worden. De supermarktbranche is hiermee in 2009 voorzichtig gestart, elke formule in eigen tempo. Ook bedrijven buiten de supermarktbranche toonden interesse of experimenteerden op kleine schaal.

SBEB heeft samen met het CBL diverse bijeenkomsten georganiseerd waar ervaringen werden uitgewisseld. Bedrijven waren positief over hun eerste ervaringen en besloten tot een ‘hotspot-benadering’ in 2012: er  werdem steden geselecteerd waar iedereen die wilde aanhaken alleen pinnen-kassa’s zou kunnen invoeren in van tevoren vastgestelde periodes van een aantal weken. Tijdens die weken vond centrale ondersteuning plaats die door SBEB is gecoördineerd. Er zijn in 2012 negen hotspotprojecten uitgevoerd.

In onderstaande rapportage worden zowel de opzet als de resultaten van het hotspotproject uiteengezet. Zonder twijfel kan worden gesteld dat het relatief nieuwe fenomeen alleen pinnen-kassa’s de pilot-fase voorbij is: de meeste supermarkten experimenteren niet meer met dit soort kassa’s, maar zijn over gegaan tot een landelijke uitrol. Dit doordat ze overtuigd zijn van de voordelen op zowel het terrein van veiligheid als van efficiency. Klanten koppelen bovendien terug dat zij steeds meer bij dit soort kassa’s zijn gaan betalen. Zij snappen dat alleen pinnen-kassa’s veiliger zijn voor de winkel, maar ook voor henzelf.

Download hier het rapport.

Minder kosten door invoeren Alleen pinnen kassa's

Het EIM heeft onderzoek gedaan naar de kosten van het invoeren van alleen pinnen kassa’s bij supermarkten. Hieruit blijkt dat supermarkten enkele honderden euro’s per jaar per kassa kunnen besparen door het invoeren van zulke kassa’s.

Bekijk hier het onderzoek Pin-only in de supermarkt

De doorrekening is ook gemaakt door EIM voor een aantal andere branches (kleding, drogisterij, restaurant, pompstations). Ook zij hebben, naast het voordeel van > veiligheid, het voordeel van < minder kosten als ze alleen pinnen-kassa's invoeren.

Bekijk hier het onderzoek Pin-only in het MKB

Verder is er veel onderzoek gedaan naar de mening van consumenten, ondernemers en medewerkers over Alleen pinnen. De gegevens zijn samengevoegd in een document opgesteld door de Stichting.

Bekijk hier het document over de meningen over Alleen pinnen

 

Draaiboek pin-only, technisch ontwikkelingen pinnen supermarkten

Het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL), de koepelorganisatie van de supermarkten in Nederland, maakte in 2009 bekend dat supermarkten vanwege de veiligheid het gebruik van contant geld nog verder willen terugdringen ten gunste van pinnen. Er wordt geleidelijk toegewerkt naar supermarkten met zo min mogelijk cash. Helemaal zonder cash is voorlopig een illusie. Wel worden oplossingen gezocht voor klantgroepen die momenteel nog veelvuldig of alles contant betalen. Denk aan kinderen, mensen met een beperking of mensen die hun uitgaven nauwgezet onder controle moeten houden. 

Het CBL heeft een Taskforce ingesteld. De Taskforce heeft een beroep op de Stichting gedaan om haar te ondersteunen. Dit leidde tot rapporten die ingaan op betaalontwikkelingen in binnen- en buitenland, betaalpilots in supermarkten en consumentenonderzoek. Naast veiligheid, spelen ook kosten een belangrijke rol. Kijk op deze website onder het kopje 'Onderzoeken Alleen pinnen kassa's' naar kostenonderzoeken en meningen van consumenten.

Er zijn de laaste tijd allerlei materialen gemaakt voor bedrijven die willen starten met Alleen pinnenkassa's. Bedrijven willen het aantal vestigingen met alleen pinnen kassa's naast combi-kassa's flink uitbreiden en nog duidelijker te maken dat pinnen de voorkeur heeft (Slogan: Liever pinnen dan contant). Kijk voor materialen en informatie over 'alleen pinnen' voor ondernemers, medewerkers en consumenten op www.pinnenzakelijk.nl.

DRAAIBOEK: Realisatie pin-only kassa's in Supermarkten

Taskforce rapportage workshop meer pinnen

Wie meer wil weten over nieuwe betaalfunctionaliteiten en -producten zoals retourpinnen, prepaid pinnen en contactloos pinnen, vindt informatie in onderstaande rapporten en op www.checkout.nl.

Download hier het onderzoek 2009

Er is een update van het onderzoek gemaakt in juli 2012:

Besparen door minder contant en meer pinnen (rekenmodule)

Regelmatig worden door Panteia de kosten van het toonbankbetalingsverkeer onderzocht. Uit dit onderzoek blijkt dat er voor ondernemers de afgelopen jaren duidelijk kostenbesparingen zijn gerealiseerd doordat de consument substantieel meer gepind heeft. En het loont nog steeds voor individuele ondernemers om het pinverkeer te stimuleren en contant betalen te ontmoedigen. Om na te gaan hoe meer pinnen uitpakt voor individuele ondernemers heeft Panteia in opdracht van de Stichting Bevorderen Efficiënt Betalen een rekenmodule ontwikkeld waarmee ondernemers zelf kunnen berekenen wat het kost/oplevert als klanten meer gaan pinnen.

Kijk eens op www.pinnenzakelijk.nl/rekenmodule/

Wil je bij me pinnen? Campagnemateriaal ondernemers/medewerkers

Op basis van onderzoek is een campagne ontwikkeld om het pinnen vanuit bedrijven (in aansluiting op de massamediale campagne op TV)verder te stimueleren. Er is campagnemateriaal voor MKB-bedrijven die nog niet of niet veel pinnen en voor bedrijven die een flinke pingroei nastreven. Deze laatste groep wordt benaderd met de slogan: Pinnen is prettiger. Ook voor de klant. Vraag het gewoon even.

Het materiaal is gratis te bestellen via de portal www.pinnenzakelijk.nl. Onder deze portal zijn alle relevante sites voor ondernemers wat betreft pinnen verzameld.

Pinnen toegankelijk maken voor ouderen en gehandicapten

Veel winkels willen graag het pinnen stimuleren. Er  zijn al veel pin-only kassa’s (zelfscan en bemande kassa’s) en het pinnen wordt via campagnes sterk gestimuleerd. Maar het pinnen moet natuurlijk voor iedereen toegankelijk zijn. Voor sommige groepen is het pinnen nog steeds een grote uitdaging. Dat geldt vooral voor mensen met een fysieke beperking. Nederland telt circa 350.000 blinden en slechtzienden en 1,2 miljoen mensen met een motorische beperking. Bovendien is ruim 14% van de Nederlandse bevolking boven de 65 jaar. Met de vergrijzing van de bevolking lijkt aandacht voor gebruiksgemak van pinnen van groot belang.Uit onderzoek is gebleken dat een pin-arm een goede oplossing biedt voor deze mensen. U kunt hier meer lezen over het verrichte onderzoek en de aanbevelingen.

Klik op onderstaande links voor de bijbehorende documenten: 

Rapport Pin-arm: 2012
Persbericht: 2012
Leveranciers pin-armen 2012
Eindrapportage: Pinnen voor iedereen! - 2008
Flyer:Pinnen voor iedereen! - 2008

SBEB heeft de afgelopen jaren een aantal keren mensen met een beperking de mogelijkheid geboden om te oefenen met pinnen. We deden dat voorafgaande aan het nieuwe pinnen (insteken in plaats van doorhalen) en recent met contactloos betalen. Contactloos betalen heeft absoluut voordelen voor mensen met een beperking, zo bleek tijdens het oefenen.

In juni 2016 heeft de Oogvereniging het internationale platform PayAble gelanceerd om internationaal de krachten te bundelen en samen te pleiten voor toegankelijke en eenvoudig te bedienen betaalautomaten voor iedereen in de Europese Unie: http://pay-able.eu/.

 

 

Klik op onderstaande afbeelding voor de het boekje 'Ja Graag', met praktijkvoorbeelden van bedrijven die bezig zijn met het reduceren van cash.

Download English version

Klik op onderstaand plaatje voor de Evaluatie van de samenwerking tussen banken en toonbankinstellingen 2009-2012

We also made a paper on best practices in cash reduction in the Netherlands: